CISO - Chief Information Security Officer là gì

Một Giám đốc an toàn thông tin (Chief Information Security Officer - CISO) là giám đốc điều hành cấp cao trong một tổ chức chịu trách nhiệm cho việc thiết lập và duy trì tầm nhìn doanh nghiệp, chiến lược và chương trình để đảm bảo tài sản thông tin và công nghệ được bảo vệ đầy đủ. Các CISO chỉ đạo nhân viên trong việc xác định, phát triển, thực hiện và duy trì các quá trình trong tổ chức để giảm rủi ro thông tin và công nghệ thông tin (CNTT) . Họ ứng phó với các sự cố, thiết lập các tiêu chuẩn và kiểm soát thích hợp, quản lý công nghệ bảo mật và chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện chính sách và thủ tục. Các CISO cũng thường có trách nhiệm về thông tin liên quan đến việc tuân thủ các quy định.

Image result for CISO

Thông thường, ảnh hưởng của CISO đến toàn bộ tổ chức. Trách nhiệm này bao gồm:

1. An toàn thông tin và bảo đảm thông tin

2. Tuân thủ quy định về thông tin

3. Quản lý rủi ro thông tin

4. An ninh mạng

5. Kiểm soát công nghệ thông tin cho hệ thống tài chính và các hệ thống khác

6. Riêng tư thông tin

7. Nhóm ứng cứu khẩn cấp máy tính / Nhóm ứng cứu khẩn cấp an toàn máy tính

8. Quản lý nhận dạng và truy cập

9. Kiến trúc an ninh

10. Điều tra CNTT, kiểm tra kỹ thuật số, tìm kiếm điện tử

11. Khắc phục thảm họa và quản lý sự liên tục trong kinh doanh

12. Trung tâm điều hành an toàn thông tin

Việc có một CISO hoặc chức năng tương đương trong tổ chức đã trở thành một tiêu chuẩn trong các khu vực doanh nghiệp, chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận. Trên toàn thế giới, ngày càng có nhiều tổ chức có một CISO. Đến năm 2009, khoảng 85% các tổ chức lớn đã có một giám đốc về bảo mật, tăng từ 56% năm 2008 và 43% vào năm 2006. Năm 2011, trong một cuộc khảo sát của PricewaterhouseCoopers cho Khảo sát an ninh thông tin hàng năm của họ, có đến 80% doanh nghiệp đã có một CISO hoặc tương đương. Khoảng một phần ba trong số các giám đốc an ninh báo cáo cho Giám đốc Thông tin (CIO), 35% báo cáo cho Giám đốc điều hành (CEO) và 28% báo cáo cho Ban giám đốc.

Trong các tập đoàn, xu hướng sẽ dành cho các CISO cần có một sự cân bằng mạnh mẽ giữa nhạy bén kinh doanh và kiến ​​thức công nghệ. Các CISO thường có yêu cầu và thu nhập cao được so sánh với các vị trí cấp C khác.

Thêm bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.